Archive

Category Archives for "Case study"

เทคนิคการปรับ Ranking ด้วย Search Engine Optimization (1)

กรณีศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บทความนี้นดำเสนอการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยเทคนิค Search Engine Optimization(SEO) ที่จะส่งผลให้ชื่อเว็บไซต์ถูกแสดงอยู่ในอันดับต้นๆ ของการแสดงผลจากการค้นหาโดยSearchEngine เทคนิคนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน หลัก โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting) การออกแบบลักษณะข้อมูลเนื้อหาบนเว็บเพจ (Contents) ไปจนถึงการ เชื่อมต่อเว็บไซต์ (Links) ที่จะทดำให้ Web Crawlers เข้ามาเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และนดำไปจัดทดำดัชนี (Index) บนฐานข้อมูลของ Search Engine กรณีศึกษานี้จะนดำกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ SEO Cycle เป็นขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายคือทดำให้เกิดการ ปรับการจัดอันดับ(Rank) การแสดงผลเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นซึ่งจะทดำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์และ อื่นๆ อีกมาก

อ่านต่อ