Welcome to seobooks.org

ทำ SEO ตามหลัก และวิธีที่ถูกต้อง ง่ายกว่าที่คิด

ปรับแต่ง SEO ใน Joomla

ตั้งค่า SEO กำหนดค่าตามมาตรฐานการทำงานของเสิร์ชเอนจิน (SEO) สำหรับ Joomla เปลี่ยน URLs เป็ นแบบอ่านง่าย กำ หนดให้ ของหน้าเว็บรองรับการค้นหาของ เสิร์ชเอนจิน ใช้ Apache mod_rewriteกำ หนดตรวจจบัและเขียน URL ของหน้าเว็บขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน ใส่ .html ต่อท้าย URL ใส่นามสกุลของหน้าเว็บลงในส่วนท้ายของ URL Unicode Aliases เป็นการเลือกแสดงชื่อ URL เป็นนามแฝง หรือแปลงเป็นภาษา Unicode ใส่ชื่อเว็บลงในทุกหน้า มีชื่อหน้าเพจตอนเริ่มต้น และตอนจบเพจ คลิกที่แถบไซต์แก้ไขเฉพาะบางส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ url joomla 1.5 เป็น search engine friendly ทำให้ url joomla 1.5 เป็น search engine friendly เพื่อทำ seo… read more »

By  on March 7, 2015   |   Categories: Joomla SEO   |   Comments: A comment?   |   Tags: No tags for this post

Google หน้าแรก พื้นฐานการทำให้เว็บติด

เครื่องมือค้นหา หรือ Search Engine นั้นมีจำนวนมาก ที่นิยมก็เซียน Google, Yahoo, Bing ซึ่งใช้มาตรฐานใกล้เคียงกัน ในการตัดสินว่าเว็บไหนควรอยู่บน ในอันดับของผลการค้นหาคำต่างๆ ซึ่งใช้มาตรฐานใกล้เคียงกัน ในการตัดสินว่าเว็บไหนควรอยู่บน ในอันดับของผลการค้นหาคำต่างๆนั่นคือ คร่าวๆ แแล้วพิจารณาจาก) เครือข่ายน่าเชื่อถือมั้ย? (link ที่มาถึง หรือส่งออก มีความเกี่ยวข้องกันจริงหรือเปล่าเป็นเว็บจริง หรือเว็บขยะ? เป็นเว็บที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน?) คำค้นปรากฏในหน้าเว็บอย่างเหมาะสมมั้ย? (คือ Keyword ต่างๆ ที่เราค้นหาในหน้าแต่ละหน้า ต้องเกี่ยวข้องกัน เป็นธรรมชาติมีปริมาณที่มากเหมาะสม หากมากเกินก็เข้าข่าย Spam คือจงใจปั่นอันดับ) แน่นอนว่ากฏต่างๆ นั้นมีช่องโหว่ ทำให้หากรู้ช่องโหว่ ก็ทำให้ไต่อันดับได้เร็ว วิธีนี้เรียกว่าสายดำ (Black Hat SEO) เซียน แอบซ่่อนคีย์เวิร์ด, สร้างเว็บเองปริมาณมากและหลอกว่าเป็นเว็บคุณภาพ, แอบปลอมเป็นคนไปค้นหาใน Google และคลิกลิงก์ของตัวเองเยอะๆ ฯลฯ (การที่มีคนค้นหาใน Google และคลิกลิงก์ Google ย่อมเรียนรู้ตลอดเวลาว่าคนทั่วไปชอบอะไรอ่านอะไร คลิกอะไร… read more »

By  on March 6, 2015   |   Categories: ทำเว็บติดหน้า 1 google   |   Comments: A comment?   |   Tags: 

เทคนิคการปรับ Ranking ด้วย Search Engine Optimization (2)

แนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย SEO เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ และถูกใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ซงึ่ ข้อมูล ที่เผยแพร่อยู่บนเน็ตมีจำนวนมาก แต่ขาดการออกแบบโครงสร้างที่ดี และยังไม่ได้คำนึงถึงแนวทางในการทำ SEO ดังนั้นจึงได้นำเสนอรูปแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้มีผลต่อการจัดอันดับของ Search Engine ดังนี้. Keyword Selection วิเคราะห์คำค้นหา (Keyword)ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะนำไปใช้ โดยกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็น นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และคำค้นหา (Keyword) ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะนำไปใช้คือคำว่า “มหาวิทยาลัย” หรือคำว่า “มหาวิทยาลัยเอกชน” จากปริมาณผลการค้นหาสามารถประเมินได้ว่าคำค้นหา (Keyword)ใดมีการแข่งขันมากน้อยเพียงใดดังภาพที่ 6 จากนั้นนำคำค้นมาเป็น Keyword สำหรับปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป Site Architecture ออกแบบโครงสร้าเว็บไซต์ ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) ให้เนื้อหามีความสอดคล้องและเป็นหมวดหมู่ดังภาพที่ 7 ออกแบบ URL Structure ทั้งส่วนชื่อ WebPage และไฟล์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Keyword เช่น http://www.bu.ac.th/th/services/services.php เปลี่ยนเป็น http://www.bu.ac.th/thai/university_services.php… read more »

By  on February 25, 2015   |   Categories: ปรับแต่งเว็บด้วย SEO   |   Comments: A comment?   |   Tags: No tags for this post

เทคนิคการปรับ Ranking ด้วย Search Engine Optimization (1)

กรณีศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บทความนี้นดำเสนอการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยเทคนิค Search Engine Optimization(SEO) ที่จะส่งผลให้ชื่อเว็บไซต์ถูกแสดงอยู่ในอันดับต้นๆ ของการแสดงผลจากการค้นหาโดยSearchEngine เทคนิคนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน หลัก โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting) การออกแบบลักษณะข้อมูลเนื้อหาบนเว็บเพจ (Contents) ไปจนถึงการ เชื่อมต่อเว็บไซต์ (Links) ที่จะทดำให้ Web Crawlers เข้ามาเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และนดำไปจัดทดำดัชนี (Index) บนฐานข้อมูลของ Search Engine กรณีศึกษานี้จะนดำกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ SEO Cycle เป็นขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายคือทดำให้เกิดการ ปรับการจัดอันดับ(Rank) การแสดงผลเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นซึ่งจะทดำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์และ อื่นๆ อีกมาก บทนำ ปัจจุบันปริมาณผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากและมีอัตราการเพิ่มของผู้ใช้งานใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงให้เห็นในภาพ ที่ 1 ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือประโยชน์ในด้านอื่น ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาชมเว็บไซต์อาจเข้ามาจากทางตรงหมายความว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องรู้จักชื่อของเว็บไซต์นั้น(DomainName) ยกตัวอย่างเช่นwww.bu.ac.th แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมักใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อหาเว็บไซต์ที่ตนเองต้องการ และเนื่องจากจำนวนเว็บไซต์มีปริมาณมากและเพิ่ม จำนวนขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของตัวเองได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆ เพื่อที่จะให้คนรู้จัก และเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ง่าย Search Engine คือเครื่องมือสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดย… read more »

By  on February 24, 2015   |   Categories: ทำเว็บติดหน้า 1 google   |   Comments: A comment?   |   Tags: No tags for this post

วิธีการทำ SEO

โดยการทำ SEO เพื่อให้เว็บติดชาร์ทของ search engine มีหลายวิธีได้แก่ 1. การใส่ Meta Tag ซึ่งการใส่ Meta Tag เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ ต่างๆจะเริ่มต้นในการทำSEOซึ่งสามารถทำได้ดังนี้   วิธีการใส่แท็ก Meta Tag ให้ทำการใส่ Meta Tag ตามรูปแบบด้านบนไว้ในส่วนของแท็ก Head บน โครงสร้างเว็บเพจ HTML ของเว็บไซต์ซึ่งหากเป็นการใส่ในหน้าแรกหรื หน้า HomePage ก็ให้ใส่ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ทั้งหมดแต่หากเป็นในส่วนของเว็บเพจหน้ารองก็ให้ใส่ ข้อมูลรายละเอียดและคาค้นในส่วน Content ที่เกี่ยวข้องเฉพาะในหน้าเพจนั้นๆแต่ไม่ต้องใส่แท็ก <META name=”robots”content=”index,follow”> ดังตัวอย่าง ตัวอย่างการใส่ Meta Tag ให้กับหน้าเว็บเพจรองๆ โดยไม่ต้องระบุส่วน <meta name=”robots” content=”index,follow”> 2. การจัดรูปแบบเว็บให้ถูกหลัก SEO วิธีการนี้จะทำให้บอทรู้จักเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นโดยการจัดการเว็บเพจแต่ละหน้าควรกระทำตามรายละเอียดดังนี้ 2.1 การตั้งชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ โดยการตั้งชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพทต่ละหน้า นั้นควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายหรือมีคีย์เวิร์ดปนด้วยไม่ว่าจะเป็นชื่อของเพจ .html หรือ… read more »

By  on February 15, 2015   |   Categories: ปรับแต่งเว็บด้วย SEO   |   Comments: A comment?   |   Tags: ,

SEO คืออะไร?

1. ความหมายและเหตุผลที่ต้องทำ SEO SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือการปรับปรุงปรบแต่งหน้าเว็บไซต์และการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับ SearchEngine ต่างๆเพื่อทำอันดับ ให้เว็บไซต์ถูกแสดงผลในอันดับต้นของ Search Engine เหตุผลที่จะต้องทำ SEO ให้กับเว็บที่พัฒนาแล้วเสร็จก็เพื่อที่จะทำให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากๆซึ่งการทำ SEO สามารถช่วยได้โดยเมื่อได้ทำ SEO กับเว็บไซต์ของเราแล้วเมื่อ มีคนทำการค้นหาเช่นใน Search Engine ของ Google,Yahoo หรือ MSN จะทำให้เว็บไซต์ของเรา แสดงผลในลับดับต้นๆของ Search Engine และเมื่อเว็บของเราถูกแสดงในลาดับต้นๆย่อมเป็นการดี เพราะจะมีโอกาสที่ผู้ค้นหาจะคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราทำให้มีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาก 2.หลักการทำงานของ Search Engine เพื่อให้การทำSEOมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักออกและพัฒนาเว็บควร จะต้องเรียนรู้หลักการทำงานของSearchEngine ซึ่งสามารถจาแนกออกได้3ประเภทได้แก่ 2.1 แบบอาศัยการเก็บข้อมูลเป็นหลัก (Crawler-Based SearchEngine) Search Engine ประเภทนี้จะใช้หลักการที่เรียกว่าCrawler-Based Search Engine เป็นเครื่องมือที่ทำการบันทึกและเก็บข้อมูลเป็นหลักซึ่งเป็นประเภทSearch Engineที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในปัจจุบันซึ่งการทำงานจะใช้โปรแกรมตัวเล็กๆที่เรียกว่า Web Crawler หรือSpider หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Search Engine Robots ทำหน้าที่คล้ายกับแมงมุมโดยจะทำการไต่ไปยังเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกอินเตอร์เน็ต… read more »

By  on February 15, 2015   |   Categories: ปรับแต่งเว็บด้วย SEO   |   Comments: A comment?   |   Tags: ,