แนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย SEO

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ และถูกใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ซงึ่ ข้อมูล ที่เผยแพร่อยู่บนเน็ตมีจำนวนมาก แต่ขาดการออกแบบโครงสร้างที่ดี และยังไม่ได้คำนึงถึงแนวทางในการทำ SEO ดังนั้นจึงได้นำเสนอรูปแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้มีผลต่อการจัดอันดับของ Search Engine ดังนี้.

 • Keyword Selection วิเคราะห์คำค้นหา (Keyword)ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะนำไปใช้ โดยกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็น นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และคำค้นหา (Keyword) ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะนำไปใช้คือคำว่า “มหาวิทยาลัย” หรือคำว่า “มหาวิทยาลัยเอกชน” จากปริมาณผลการค้นหาสามารถประเมินได้ว่าคำค้นหา (Keyword)ใดมีการแข่งขันมากน้อยเพียงใดดังภาพที่ 6 จากนั้นนำคำค้นมาเป็น Keyword สำหรับปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป
แสดงผลการค้นหาด้วยคำว่า “มหาวิทยาลัย”

ภาพที่ 6 แสดงผลการค้นหาด้วยคำว่า “มหาวิทยาลัย”
ที่มา: http://www.google.co.th

 • Site Architecture ออกแบบโครงสร้าเว็บไซต์
 • ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) ให้เนื้อหามีความสอดคล้องและเป็นหมวดหมู่ดังภาพที่ 7
แสดงแนวทางการจัดหมวดหมู่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ภาพที่ 7 แสดงแนวทางการจัดหมวดหมู่ข้อมูลบนเว็บไซต์

 • ออกแบบ URL Structure ทั้งส่วนชื่อ WebPage และไฟล์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Keyword เช่น http://www.bu.ac.th/th/services/services.php เปลี่ยนเป็น http://www.bu.ac.th/thai/university_services.php หรือหากต้องการระบุ Link ที่ชัดเจนถึง Service ที่ต้องการดู หากอยู่ภายในหน้าเดียวกันให้ใช้ Tag Anchor ช่วยในการสร้าง Link เช่น http://www.bu.ac.th/thai/
  university_services.php #Legal Assistance
  Office

จัดระบบ Navigation บนเว็บไซต์โดย พิจารณาถึง Internal Links และ ExternalLinks ดังนี้

 • Links ต่างๆ ที่เป็นหมวดหมู่หลักจะต้องประกอบด้วย Keyword
 • ออกแบบให้ Link ไปยังเนื้อหาต่างๆตามรูปแบบ Tree โดยไม่ควรให้เว็บเพจนั้นอยู่ลึกมากกว่า 4 คลิก
 • เว็บไซต์ภายใต้โดเมนของ bu.ac.thควรที่จะมีการ Link หากันอย่างเหมาะสม
 • พิจารณาถึง External Links จะต้องไม่มากกว่า 100 Links

ดทำ Sitemap ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสร้าง Sitemap ในรูปแบบ XML ไฟล์ด้วยเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่
http://www.xml-sitemaps.com เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีเครื่องมือสำหรับสร้างไฟล์ sitemap.xml ให้อัตโนมัติ แต่การใช้เครื่องมือดังกล่าวจะต้องทำหลังจากจัดทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยเมื่อได้ไฟล์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับ Google Webmaster Tools ในส่วน Sitemaps เพื่อให้ Googlebot ที่เป็น Web Crawlers เข้ามาเก็บข้อมูลได้ทั่วทั้งเว็บไซต์

 • Content Development การจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์
 • ปรับปรุง Content ภายในเว็บเพจใหม่โดยเพิ่ม Keyword ที่ต้องการ โดยต้องคำนึงถึงเรื่อง Density of Keywords ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่อยู่ภายในหน้าเว็บนั้น
 • ใส่ Head Tag หรือ Tag อื่นเช่น <B> หรือ <Strong>เน้นคำที่เป็น Keyword ภายใน Content ยกตัวอย่างเช่น <h1>Bangkok University</h1> หรือ <strong>Bangkok University</strong>
 •  เพิ่ม Keyword ในส่วน Meta Keyword Tag และ Meta Description Tag ยกตัวอย่างเช่น
  <META NAME=”Keywords” lang=”en” CONTENT=”Bangkok University,Thai University, International College
  Bangkok”><META NAME=”Keywords”lang=”th” CONTENT=”มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,ม.กรุงเทพ, มหาวิทยาลัย, รังสิต,กล้วยน้ำไท”>

ในส่วนของรูปภาพต่างๆ จะต้องใส่ Image ALT Tag หรือนำ CSS เข้ามาช่วยในการแทรก Keyword ยกตัวอย่างเช่น <imgsrc=”Bangkok_University”alt=”มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”>

 • Linking Strategies กลยุทธ์การเชื่อมต่อเว็บไซต์(Links)
 • ลงทะเบียนเว็บไซต์ตาม Web Directoryต่างๆ (Directory Submission) เช่น www.eduzones.com www.dek-d.com
 • ประสานกับหน่วยงานที่มีการติดต่อกับองค์การศึกษาหรือหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขอแลก Link ลงในเว็บไซต์

บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบแนวความคิดการปรับปรุงเว็บไซต์โดยใช้เทคนิค Search Engine Optimization(SEO) โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ Site Architecture ของเว็บไซต์ลักษณะรูปแบบของ Content ที่ดีไปจนถึงเรื่อง Links เพื่อให้ชื่อเว็บไซต์ถูกแสดงอยู่ในอันดับ (Rank) ต้นๆ เมื่อถูกค้นหาโดย Search Engine ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆอย่างไรก็ตามการใช้เทคนิค Search Engine Optimization (SEO)จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการปรับอันดับในระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากต้องรอ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์และจัดทำดัชนี (Index) ใหม่อีกประการหนึ่งการปรับอันดับเว็บไซต์ให้ดีขึ้นจะทำได้ยากหาก Keyword ที่เลือกใช้เป็นที่นิยม เพราะการแข่งขันในเรื่องอันดับ (Rank) ของเว็บไซต์มีการแข่งขันสูงเนื่องจากหลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิค Search Engine Optimization(SEO) กับเว็บไซต์ของตนเองเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสมกับตนเองด้วย

Author: นิธิศ จิรัชยะกูล, นพดล ชาติรังสรรค์ – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ